Translate

donderdag 13 juni 2013

Astrologie : essentieel kompas in crisistijden

Zoals wij het zien maken de huidige financieel-economische troebelen deel uit van een veel grotere crisis. Alle problemen op onze planeet lijken vandaag samen te komen en doen zich in toenemende mate gevoelen :
  • een verzwakkende economie die kreunt onder een grote schuldenberg en een quasi failliet banksysteem.
  • de steeds afnemende beschikbare – en daardoor duurder wordende – hoeveelheid voedsel, water, energie en grondstoffen.
  • de met deze fenomenen samenhangende klimaatproblematiek.
  • ecologische deficits waarbij specialisten er van uitgaan dat we 30 of zelfs 50% “meer aarde” nodig hebben om onze bestaande consumptiepatronen te handhaven.
  • stuurloze beleidsmakers die steeds minder vat lijken te krijgen op de zonet geschetste uitdagingen.
Steeds meer mensen verzamelen zich en tekenen protest aan tegen door hen vastgestelde wantoestanden. Denk maar aan actievoerende bewegingen zoals Occupy Wall Street, de Indignados, Femen, Avaaz, Anonymous enz.

Het lijkt er op dat ons beschavingsmodel – gebaseerd op wetenschap, technologie, kapitaal en globalisering – geen afdoende antwoorden meer kan formuleren op de steeds nijpender wordende vraagstukken van onze tijd. De autoriteit van kerkgenootschappen is in het westen onomkeerbaar aangetast, maar ook het gezag van politieke en economische leiders wordt meer en meer gecontesteerd.

De laatst overgebleven steunbeer van onze samenleving is het geld.  Maar ook die centrale zenuw is ernstig aangetast. Begrijpelijkerwijze zorgt dit voor groeiende onrust.
Bestaat er dan zoiets als een kompas dat enige betrouwbare informatie kan verschaffen over hoe het verder gaat ? Met behulp waarvan we ons kunnen voorbereiden op de grote veranderingen die door vele waarnemers worden voorspeld ?

Wij weten heel zeker dat de astrologie, de oudste aller wetenschappen, ons richtinggevende antwoorden kan verschaffen.  Vandaag past astrologie absoluut niet in de beeldvorming en geniet zij vooralsnog geen burgerrecht, maar in de oudheid nam deze allesomvattende beschouwingswijze een belangrijke plaats in.  Het wanbegrip ten aanzien van de astrologische wetenschap is wijdverbreid. Debet hieraan zijn o.a. de banaliserende horoscoopvoorstellingen in diverse populaire media.
Diegene die zijn geloof bevestigt in de voorspellende invloed van de planeten op het lot van mensen en landen, wordt meewarig bekeken en in het beste geval aanzien als een sympathieke idioot.  Toch is het een onomstotelijk gegeven dat velen, wijzelf inbegrepen, werkelijk bewustzijnsuitbreidende inzichten verkregen hebben dankzij degelijk, professioneel astrologisch advies.

Astrologie is een onderdeel van de kosmologie, de wetenschap van de steeds veranderende, vaste wetten volgende, structuur van ons heelal.  De kosmische wetten en ritmes worden door de wetenschappen vastgesteld op gebieden zoals de seizoenen van het jaar, het ebbe en vloed van de kustlijnen, de golfbewegingen in de geschiedenis, de cycli van landen, volken en beschavingen.
Maar ook telkens weerkerende tendenzen in beurskoersen, de kunst en de mode zijn observeerbaar.

De bekende Nederlandse esoterische autoriteit Mellie Uyldert formuleert het zo in haar boek “Astrologie” : “De kosmoloog ontdekt de patronen van alle door ons waargenomen verschijnselen en van al het gebeuren.  Als hij dan ziet dat deze patronen ontstaan als figuren van krachtlijnen met snijpunten en middelpunten, figuren die elkaar onderling beïnvloeden en zo het uiterst gedifferentieerde beeld van onze werkelijkheid opleveren, en hij ziet als teweegbrengers van die figuren de wezens die aan ons uiterlijk verschijnen als hemellichamen, en hij gaat hun wezen en werken dan verder na – dan bedrijft hij astrologie.”

En de Vlaamse astrologe Hilde De Steur in haar werk “Cheiron – de aanvaarding van de planeet aarde en het aardse leven” : “Astrologie is meer dan alleen een empirische wetenschap maar een bijzonder waardevol gereedschap om het mysterie van het leven te ontcijferen.”

De astrologie is niet het probleem, het probleem zijn de astrologen.  Vooral in België zijn er nauwelijks competente, goed getrainde en ervaren horoscoopspecialisten actief.  In Nederland daarentegen, wordt er voorzien in een professionele opleiding en dito erecode.  Het is natuurlijk wel zo dat het correct analyseren van een horoscooptekening behoorlijk ingewikkeld is en stevig wat ervaring vereist.  In feite betreft het hier een complexe interpretatiekunst die slechts weinigen echt goed beheersen.

 
Aparte takken van deze wetenschap zijn respectievelijk de wereld- en financiële astrologie. En precies in de chaotische tijden die we nu beleven (het laat zich aanzien dat ze nog flink chaotischer zullen worden !) kan het studiewerk van deze moderne zieners ons onschatbare informatie opleveren.
Wat momenteel centraal staat in de analyses van financiële- en wereldastrologen is de zogenaamde Uranus – Plutocyclus die aanving op 24 juni 2012 en op 17 maart 2015 eindigt.  Dit thema komt o.a. uitvoerig aan bod in een boek van de Franse doctor in de sociologie en bekende astrologe Elizabeth Teissier : “2012 – 2016 Cinq années qui vont changer le monde” (2012 - 2016 Vijf jaren die de wereld zullen veranderen).  De titel is veelzeggend en niet eens sensationeel bedoeld.
Een andere belangrijke financieel astroloog is de veelgelezen Amerikaan Raymond Merriman.

Volgende fenomenen zullen, volgens deze categorie onderzoekers, nu en gedurende de komende jaren een rol spelen :
- de schuldencrisis blijft exploderen en ondermijnt het wereldgeldsysteem
- val van de euro en de dollar en als gevolg de mogelijke creatie van een nieuwe internationale
  standaardvaluta
- de mogelijke ondergang van het bankensysteem zoals we dat nu kennen
- grote prostestbewegingen die veranderingen willen doorvoeren
- rassenonlusten
- toenemend aantal natuurrampen
- vooruitgang in technologie en alternatieve energiebronnen

We maken het einde mee van een cyclus, er komen andere tijden aan.  Overigens zijn het niet alleen astrologen die dit vaststellen, ook diverse cycli-onderzoekers komen tot gelijkaardige inzichten.
Begrip, flexibiliteit en solidariteit zijn onontbeerlijk om de komende schokken te doorstaan.
Geen opmerkingen: